PROCEDURĂ

       privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru

    receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni

         accidentale produse din culpa operatorului de reţea

  CAP. I

 

  Dispoziţii generale

  SECŢIUNEA 1

  Scop şi domeniu de aplicare

  ART. 1

 

  (1) Prezenta procedură stabileşte modul de soluţionare a cererilor de acordare a despăgubirilor în cazul deteriorării receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, condiţiile de acordare şi modul de calcul al despăgubirilor acordate.

  (2) Prevederile prezentei proceduri se aplică de către furnizorii de energie electrică, operatorii de reţea şi clienţii casnici pentru acordarea despăgubirilor în cazul deteriorării receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică din culpa operatorului de reţea.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Definiţii şi abrevieri

  ART. 2

 

  (1) În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:

  a) despăgubire - suma de bani care urmează să fie plătită clientului casnic de către operatorul de reţea, direct sau prin intermediul furnizorului de energie electrică, denumit în continuare furnizor, pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unei supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică, din vina dovedită a operatorului de reţea;

  b) receptoare electrocasnice - totalitatea bunurilor de larg consum destinate uzului gospodăresc şi care sunt alimentate cu energie electrică la tensiuni de 230V/400V, cu excepţia lămpilor electrice şi a receptoarelor electrotermice care nu conţin componente electronice;

  c) supratensiune accidentală - regim anormal de funcţionare a reţelei electrice, caracterizat prin creşterea tensiunii peste limita stabilită prin Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice în vigoare;

  d) durata efectivă de utilizare - durata de funcţionare a receptorului până la deteriorare, considerată ca perioada dintre data achiziţiei menţionată în documentul de achiziţie sau, în lipsa acestuia, declarată de clientul casnic şi data deteriorării;

  e) durata medie de utilizare - durata de viaţă specificată în cartea tehnică sau certificatul de garanţie; în lipsa acestor documente se va considera durata medie de utilizare pe baza unor durate de viaţă ale receptoarelor electrocasnice din aceeaşi categorie.

  (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu definiţiile din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

  (3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificaţii:

  a) CC - client casnic;

  b) OR - operatorul de reţea la care este racordat locul de consum al clientului casnic.

  CAP. II

 

  SECŢIUNEA 1

  Condiţii generale

  ART. 3

 

  (1) În cazul în care receptoarele electrocasnice ale unui CC au fost deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică, acesta este îndreptăţit să fie despăgubit de OR, direct sau prin intermediul furnizorului, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

  (2) Contravaloarea despăgubirilor este suportată de OR şi achitată de către acesta CC, prin intermediul furnizorului sau, după caz, direct CC, dacă în urma investigaţiei efectuate de către OR se constată existenţa prejudiciului şi culpa OR.

  ART. 4

 

  (1) Despăgubirile prevăzute la art. 3 se acordă CC pe baza documentelor justificative prevăzute la art. 5, la cererea scrisă a CC adresată furnizorului sau, după caz, OR, ori de câte ori sunt îndeplinite condiţiile de acordare a despăgubirilor.

  (2) În cazul în care contractul de reţea cu OR la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizor, CC transmite furnizorului cererea pentru acordarea despăgubirilor, iar, în cazul în care contractul de reţea cu OR la care este racordat locul de consum este încheiat de CC, CC transmite cererea la OR.

  ART. 5

 

  Documentele justificative solicitate CC în vederea calculării despăgubirilor sunt următoarele:

  a) documente de achiziţie: factură/chitanţă/bon fiscal etc. sau o declaraţie pe propria răspundere cu privire la data achiziţiei receptorului electrocasnic;

  b) documente aferente contravalorii reparaţiei receptoarelor electrocasnice deteriorate: factură/chitanţă/bon fiscal sau, în cazul în care reparaţia receptorului nu este posibilă, confirmarea din partea unui operator economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice că reparaţia nu este posibilă.

  ART. 6

 

  Despăgubirile se acordă CC dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  a) deteriorarea receptoarelor electrocasnice s-a produs ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică a OR din culpa acestuia;

  b) supratensiunile accidentale nu au fost de origine atmosferică;

  c) receptoarele electrocasnice deteriorate sunt omologate şi au fost alimentate cu energie electrică prin circuite corect dimensionate, corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

  d) locul de consum unde s-a produs evenimentul este alimentat cu energie electrică în baza unui contract de furnizare a energiei electrice/contract de reţea, încheiat conform reglementărilor în vigoare;

  e) CC a solicitat în scris furnizorului sau, după caz, OR acordarea despăgubirilor în termenul prevăzut în prezenta procedură.

  ART. 7

 

  (1) În cazul în care este posibilă repararea receptoarelor electrocasnice deteriorate, valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea reparaţiei, conform documentelor justificative menţionate la art. 5 lit. b).

  (2) Dacă reparaţia unui receptor sau a mai multor receptoare electrocasnice deteriorate nu este posibilă, CC este îndreptăţit să primească despăgubiri calculate conform prevederilor art. 12.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Etapele procesului de acordare a despăgubirilor în cazul în care contractul de reţea la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizor cu OR

  ART. 8

 

  (1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale care a produs deteriorarea unor receptoare electrocasnice, acesta trebuie să transmită furnizorului, în scris, prin orice mijloc de comunicare stabilit prin contractul de furnizare a energiei electrice, o cerere pentru acordarea despăgubirilor, conform modelului de cerere prevăzut în anexa nr. 1.

  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţia în care din motive obiective CC nu poate transmite cererea în termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale, acesta transmite furnizorului cererea pentru acordarea despăgubirilor însoţită de documentele justificative privind depăşirea termenului, la data luării la cunoştinţă a deteriorării receptoarelor electrocasnice.

  (3) În cazul în care după primirea cererii pentru acordarea despăgubirilor, furnizorul constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6 lit. d) sau e), în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii comunică în scris CC, de regulă prin acelaşi mijloc de comunicare prin care a primit cererea, neîndeplinirea condiţiilor de acordare a despăgubirilor.

  (4) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6, furnizorul transmite OR cererea pentru acordarea despăgubirilor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la furnizor.

  ART. 9

 

  (1) După primirea cererii pentru acordarea despăgubirilor, OR programează de comun acord cu CC data verificării la locul de consum a celor sesizate; data verificării nu trebuie să depăşească 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

  (2) Cu ocazia verificării efectuate la locul de consum, OR, prin reprezentantul acestuia, întocmeşte procesul-verbal de constatare, conform modelului de proces-verbal de constatare prevăzut în anexa nr. 2, care va cuprinde rezultatul verificării şi lista receptoarelor electrocasnice deteriorate; o copie a procesului-verbal de constatare este înmânată CC.

  (3) În maximum 3 zile lucrătoare de la verificarea efectuată la locul de consum, OR înştiinţează furnizorul cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor. Modelul de înştiinţare cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor este prevăzut în anexele nr. 3.1 şi 3.2.

  (4) Furnizorul transmite CC înştiinţarea menţionată la alin. (3) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia de la OR.

  (5) În situaţia în care CC este îndreptăţit să primească despăgubiri, în vederea stabilirii acestora, CC trebuie să depună la furnizor, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute în anexa nr. 3.1, documentele justificative prevăzute la art. 5; termenul de depunere la furnizor a documentelor justificative poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare dacă CC dovedeşte cu documente justificative motivul întemeiat al depăşirii termenului. Documentele justificative depuse la furnizor se vor transmite de către acesta la OR în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primire.

  (6) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor justificative prevăzute la art. 5, OR are obligaţia analizării acestora în vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor, a întocmirii procesului-verbal pentru acordarea despăgubirilor şi a transmiterii furnizorului a unui exemplar al procesului-verbal. Modelul de proces-verbal pentru acordarea despăgubirilor clientului casnic este prevăzut în anexa nr. 4.

  (7) Furnizorul achită către CC despăgubirile conform dispoziţiilor contractului de furnizare a energiei electrice.

  Valoarea despăgubirilor se notifică de către furnizor CC printr-o adresă anexată primei facturi emise după finalizarea investigaţiei de către OR.

  (8) Etapele procesului de acordare a despăgubirilor sunt prevăzute în anexa nr. 9.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Etapele procesului de acordare a despăgubirilor în cazul în care contractul de reţea la care este racordat locul de consum este încheiat de CC cu OR

  ART. 10

 

  (1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale care a produs deteriorarea unor receptoare electrocasnice, CC trebuie să transmită OR, în scris, prin orice mijloc de comunicare stabilit prin contractul de reţea, o cerere pentru acordarea despăgubirilor în conformitate cu modelul de cerere prevăzut în anexa nr. 5.

  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţia în care din motive obiective CC nu poate transmite OR cererea pentru acordarea despăgubirilor în termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale, acesta va transmite cererea pentru acordarea despăgubirilor însoţită de documentele care să justifice depăşirea termenului, la data luării la cunoştinţă a deteriorării receptoarelor electrocasnice.

  (3) În cazul în care după primirea cererii pentru acordarea despăgubirilor, OR constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6 lit. d) sau e), în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, acesta comunică în scris CC, de regulă prin acelaşi mijloc de comunicare prin care a primit cererea, neîndeplinirea condiţiilor de acordare a despăgubirilor.

  ART. 11

 

  (1) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6, OR programează de comun acord cu CC data verificării la locul de consum a celor sesizate; data verificării nu trebuie să depăşească 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

  (2) Cu ocazia verificării efectuate la locul de consum, OR, prin reprezentantul acestuia, întocmeşte procesul-verbal de constatare, conform modelului de proces-verbal de constatare prevăzut în anexa nr. 6, care va cuprinde rezultatul verificării şi lista receptoarelor electrocasnice deteriorate; o copie a procesului-verbal de constatare este înmânată CC.

  (3) În maximum 3 zile lucrătoare de la verificarea efectuată la locul de consum, OR înştiinţează CC cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor. Modelul de înştiinţare cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor este prevăzut în anexele nr. 7.1 şi 7.2.

  (4) În situaţia în care CC este îndreptăţit să primească despăgubiri, în vederea stabilirii acestora, CC trebuie să depună la OR, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute în anexa nr. 7.1, documentele justificative prevăzute la art. 5; termenul de depunere la OR a documentelor justificative poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare, dacă CC dovedeşte cu documente justificative motivul întemeiat al depăşirii termenului.

  (5) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor justificative menţionate la art. 5, OR are obligaţia analizării acestora în vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor, a întocmirii şi transmiterii către CC a procesului-verbal pentru acordarea despăgubirilor. Modelul de proces-verbal pentru acordarea despăgubirilor clientului casnic este prevăzut în anexa nr. 8.

  (6) Despăgubirea se achită CC de către OR conform modalităţii stabilite prin contractul de reţea încheiat între OR şi CC. Valoarea despăgubirii se notifică CC de către OR printr-o adresă anexată primei facturi emise după finalizarea investigaţiei efectuate de către OR.

  (7) Etapele procesului de acordare a despăgubirilor sunt prevăzute în anexa nr. 10.

  SECŢIUNEA a 4-a

  Calculul despăgubirilor plătite CC

  ART. 12

 

  În cazul în care repararea receptoarelor electrocasnice deteriorate nu este posibilă, calculul despăgubirilor plătite CC se efectuează de către OR astfel:

  a) dacă CC deţine documentele de achiziţie ale receptorului deteriorat şi durata efectivă de utilizare a acestuia este mai mică decât durata medie de utilizare, atunci valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea de achiziţie ponderată cu diferenţa dintre durata medie de utilizare şi durata efectivă de utilizare, raportată la durata medie de utilizare, dar nu mai puţin de 50% din valoarea de achiziţie:

 

    dacă D(eu) < D(mu)

                          [D(mu) - D(eu)]

    atunci V(d) = V(a) x ────────────────  (lei)

                               D(mu)

 

    cu V(d) ≥ 50% V(a)

 

    unde: D(eu) = durate efectivă de utilizare (ani);

          D(mu) = durata medie de utilizare (ani);

          V(d)  = valoarea despăgubirii (lei);

          V(a)  = valoarea de achiziţie (lei);

 

  b) dacă CC nu mai deţine documentele care să ateste valoarea de achiziţie a receptorului electrocasnic deteriorat, iar durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat, declarată de către CC, este mai mică decât durata medie de utilizare, atunci valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea minimă de piaţă a unui receptor nou cu aceleaşi caracteristici tehnice, ponderată cu diferenţa dintre durata medie de utilizare şi durata efectivă de utilizare, raportată la durata medie de utilizare, dar nu mai puţin de 50% din valoarea receptorului electrocasnic nou:

 

    dacă D(eu) < D(mu)

                            [D(mu) - D(eu)]

    atunci V(d) = V(min) x ────────────────  (lei)

                               D(mu)

 

    cu     V(d) ≥ 50% V(min)

 

    unde: D(eu)  = durate efectivă de utilizare (ani);

          D(mu)  = durata medie de utilizare (ani);

          V(d)   = valoarea despăgubirii (lei);

          V(min) = valoarea minimă de piaţă a unui receptor

                   electrocasnic nou (lei);  c) dacă durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat este mai mare sau egală cu durata medie de utilizare a receptorului electrocasnic, atunci valoarea despăgubirilor este egală cu 50% din valoarea minimă identificată pe piaţă de OR ca preţ pentru un produs cu aceleaşi caracteristici tehnice cu ale receptorului electrocasnic deteriorat, indiferent dacă CC deţine sau nu documente justificative care să ateste valoarea de achiziţie:

 

    dacă D(eu) ≥ D(mu)

 

    atunci V(d) = 50% V(min)   (lei)

 

 

    unde: D(eu)  = durate efectivă de utilizare (ani);

          D(mu)  = durata medie de utilizare (ani);

          V(d)   = valoarea despăgubirii (lei);

          V(min) = valoarea minimă de piaţă a unui receptor

                   electrocasnic nou (lei);  CAP. III

 

  Dispoziţii finale

  ART. 13

 

  În cazul în care între CC, OR şi furnizor există divergenţe privind rezultatul investigaţiei referitoare la culpa OR şi/sau valoarea despăgubirilor, părţile implicate se pot adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionare.

  ART. 14

 

  Nu se acordă despăgubiri pentru receptoarele radio şi/sau TV deteriorate în situaţia în care CC a solicitat exonerarea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune şi/sau televiziune pentru nedeţinerea acestor tipuri de receptoare.

  ART. 15

 

  (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, furnizorii şi OR afişează conţinutul acesteia, inclusiv anexele, pe pagina proprie de internet şi la punctele unice de contact.

  (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, furnizorii şi OR vor pune la dispoziţia clienţilor finali cu deficienţe de văz procedura în format Braille.

  ART. 16

 

  Anexele nr. 1, 2, 3.1, 3.2, 4-6, 7.1, 7.2, 8-10 fac parte integrantă din prezenta procedură.

  


 

ANEXA 1

 

la procedură

                CERERE

    pentru acordarea despăgubirilor în caz de deteriorare a

           receptoarelor electrocasnice

  Către

  ......................................................................

       (furnizorul de energie electrică)

  Subsemnatul/a, ......(client casnic)....., domiciliat/ă în localitatea ........, str. ......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ........., prin prezenta solicit acordarea despăgubirilor pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice aflate la locul de consum din localitatea .............., str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ..., sectorul/judeţul ....., cod de identificare loc de consum ............., ca urmare a evenimentului care a avut loc în reţeaua electrică în data de ........., ora ........... .

  Menţiuni:

  1. titularul contractului de furnizare a energiei electrice ..........................;

  2. numărul contractului de furnizare a energiei electrice ............................;

  3. calitatea persoanei care solicită acordarea despăgubirilor (proprietar/chiriaş/altă situaţie) - se anexează, în copie, documentele justificative (act de identitate/contract de închiriere/alte documente): .................................................;

  4. date de contact: tel. fix: ............, tel. mobil: .........., e-mail ...........;

  5. receptoarele electrocasnice deteriorate sunt următoarele:

  ......................................................................................;

  6. valoarea estimată a prejudiciului provocat prin deteriorarea receptoarelor electrocasnice:

  ................................................................................ (lei);

  7. data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului*): ...........................;

  8. alte menţiuni: .....................................................................

──────────

  *) În situaţia în care din motive obiective clientul casnic nu poate transmite cererea în termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale, acesta transmite furnizorului de energie electrică cererea pentru acordarea despăgubirilor la data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului care a dus la deteriorarea receptoarelor electrocasnice, anexând documentele care să justifice depăşirea termenului iniţial.

──────────

 

    Client casnic/Reprezentant client casnic

    Numele/prenumele ...................      Data: ..............

    BI/CI: seria .......... nr. ........

    Semnătura ..........................
 

 

  ANEXA 2

 

la procedură

                 PROCES-VERBAL

                 de constatare

           Nr. ......... din data ...............

  Operatorul de reţea ........, cu sediul în ......., adresa ......., codul fiscal ......., înscris la registrul comerţului la nr. ........., reprezentat legal prin ........., având funcţia de .........., analizând cererea de despăgubire a .....(clientul casnic)........ pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice la locul de consum din localitatea ..........., str. ........ nr. ........, contract de furnizare a energiei electrice nr. .......... din ........., înregistrată cu nr. ........ la .......(furnizorul de energie electrică) ....... şi cu nr. ........ la .....(operatorul de reţea),........., ca urmare a evenimentului produs în reţeaua electrică în data de .............., a constatat următoarele:

  a) ...............................................................;

  b) receptoarele electrocasnice sesizate ca fiind deteriorate sunt următoarele:

 


┌────┬─────────────┬─────┬───────────┬────────────────┬───────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │  Denumirea  │ Tip │   Anul         Anul       │ Preţ de   │Defect  │Observaţii│
│crt.│receptorului │     │fabricaţiei│achiziţionării*)│achiziţie*)│reclamat│         
    │electrocasnic│                                  (lei)                     
├────┼─────────────┼─────┼───────────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 1. │                                                                         
├────┼─────────────┼─────┼───────────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 2. │                                                                         
├────┼─────────────┼─────┼───────────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 3. │                                                                         
├────┼─────────────┼─────┼───────────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│....│                                                                         
└────┴─────────────┴─────┴───────────┴────────────────┴───────────┴────────┴──────────┘

 

  c) observaţii: ......................................................... .

 


    Reprezentant operator de reţea               Client casnic/Reprezentant client casnic
    Numele şi prenumele .......................  Numele şi prenumele ....................
    Funcţia: ..................................  Act de identitate seria ..... nr. ......
    Nr. legitimaţiei ..........................  Semnătura...............................
    Semnătura .................................

 

──────────

  *) În cazul în care datele nu pot fi puse la dispoziţia operatorului de reţea la momentul încheierii procesului-verbal, acestea vor fi transmise de clientul casnic odată cu transmiterea documentelor justificative.

──────────


 

 

  ANEXA 3.1

 

la procedură

                   ÎNŞTIINŢARE

            cu privire la acordarea despăgubirilor

  Către

  ....................................................................

  (furnizorul de energie electrică)

  Ca urmare a cererii de despăgubire a ........(clientul casnic) ......., înregistrată cu nr. ........ la furnizorul de energie

electrică ........, cu sediul în judeţul .........., localitatea ..........., str. ............ nr. ....., bl. ...., cod fiscal......., înscris la registrul comerţului cu nr. ........, reprezentat legal prin ....., având funcţia de ........, şi înregistrată cu nr. ........ la operatorul de reţea ....., cu sediul în judeţul .........., localitatea ......., str. .......... nr. ......, bl. ...., cod fiscal ........, înscris la registrul comerţului cu nr. ........., reprezentat legal prin ................, având funcţia de ............,

  şi a verificării efectuate de operatorul de reţea în data de .......... la locul de consum din ........(adresa locului de consum unde s-a produs evenimentul)......, se confirmă că evenimentul care a avut loc în reţeaua electrică la data de ............ s-a produs din culpa operatorului de reţea şi a condus la deteriorarea receptoarelor electrocasnice menţionate în Procesul-verbal de constatare nr. ......... din data de ........., anexat prezentei.

  În consecinţă, în vederea stabilirii despăgubirilor ce trebuie acordate, este necesar ca în termen de 60 de zile lucrătoare*) de la primirea prezentei înştiinţări, ......(clientul casnic)....... să transmită la .........(furnizorul de energie electrică)........, cu sediul în ....., adresa .........., reprezentat legal prin ........, având funcţia de .........., următoarele documente justificative:

  a) documente de achiziţie: factură/chitanţă/bon fiscal sau, în lipsa acestora, o declaraţie pe propria răspundere cu privire la data achiziţiei receptorului electrocasnic deteriorat;

  b) documente aferente contravalorii reparaţiei receptoarelor electrocasnice deteriorate, respectiv: factură/chitanţă/bon fiscal sau, în cazul în care reparaţia nu este posibilă, confirmarea din partea unui operator economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice că receptorul deteriorat nu mai poate fi reparat.

──────────

  *) Termenul de maximum 60 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare în cazul în care ......(clientul casnic)........ dovedeşte cu documente justificative motivul întemeiat al nedepunerii documentelor în termenul iniţial.

──────────

  Reprezentant operator de reţea

  Numele şi prenumele .................

  Funcţia: ............................

  Semnătura ...........................


 

 

  ANEXA 3.2

 

la procedură

               ÎNŞTIINŢARE

        cu privire la neacordarea despăgubirilor

  Către

  ........................................................

  (furnizorul de energie electrică)

  Ca urmare a cererii de despăgubire a ......(clientul casnic)........, înregistrată sub nr. ........ la furnizorul de energie electrică ..........., cu sediul în judeţul ..........., localitatea ............., str. ....... nr. ..., bl. ....., cod fiscal ........, înscris la registrul comerţului cu nr. ............., reprezentat legal prin ........., având funcţia de ........., şi înregistrată cu nr. ....... la operatorul de reţea cu sediul în judeţul ........, localitatea ........., str. ............... nr. ......., bl. ....., cod fiscal ......., înscris la registrul comerţului cu nr. ........, reprezentat legal prin ..........., având funcţia de ..........., şi a verificării efectuate de operatorul de reţea .......... în data de ............... la locul de consum din ...........(adresa locului de consum unde s-a produs evenimentul)..........., s-a constatat că deteriorarea receptoarelor electrocasnice menţionate în Procesul-verbal de constatare nr. ......... din data de ........, anexat prezentei, nu s-a produs din culpa .................., operator de reţea, şi nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru acordarea despăgubirilor*).

──────────

  *) În cazul în care între părţi există divergenţe privind rezultatul verificării efectuate de OR, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionare.

──────────

  Reprezentant operator de reţea

  Numele şi prenumele..................

  Funcţia: ............................

  Semnătura ...........................


 

 

  ANEXA 4

 

la procedură

              PROCES-VERBAL

       pentru acordarea despăgubirilor clientului casnic

        Nr. ........ din data ...................

  Ca urmare a cererii de despăgubire a dnei/dlui .......(client casnic)......., înregistrată cu nr. ........ la furnizorul de energie electrică .........., cu sediul în judeţul ............., localitatea ............., str. .......... nr. ....., bl. ... cod fiscal ........., înscris la registrul comerţului cu nr. ............., reprezentat legal prin ............, având funcţia de .........., şi înregistrată cu nr. ........ la operatorul de reţea cu sediul în judeţul ..........., localitatea .........., str. .......... nr. ......., bl. ....., cod fiscal ........, înscris la registrul comerţului cu nr. ........., reprezentat legal prin ................, având funcţia de ............, şi în baza Procesului-verbal de constatare nr. .......... din data de ........, anexat prezentei, şi a documentelor justificative prezentate de ........(client casnic)........., operatorul de reţea ............ stabileşte următoarele:

  1. cauza deteriorării receptoarelor electrocasnice: ....................;

  2. sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea despăgubirilor în valoare de: ..................(lei);

  3. observaţii: .......................................... .

  Reprezentant operator de reţea

  Numele şi prenumele ..................

  Funcţia: .............................

  Semnătura ............................


 

 

  ANEXA 5

 

la procedură

                     CERERE

        pentru acordarea despăgubirilor în caz de deteriorare a

               receptoarelor electrocasnice

  Către

  ......................................................................................

  (operator de reţea)

  Subsemnatul/a, ........(client casnic)........, domiciliat/ă în localitatea ........., str. ........... nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ..., sectorul/judeţul ......., prin prezenta solicit acordarea despăgubirilor pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice aflate la locul de consum din localitatea ............., str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ......., cod de identificare loc de consum ........., ca urmare a evenimentului care a avut loc în reţeaua electrică în data de ........, ora ........... .

  Menţiuni:

  1. titularul contractului de reţea ................................;

  2. numărul contractului de reţea ..................................;

  3. calitatea persoanei care solicită acordarea despăgubirilor (proprietar/chiriaş/altă situaţie) - se anexează, în copie, documentele justificative (act de identitate/contract de închiriere/alte documente) ..................;

  4. date de contact: tel. fix: ..........., tel. mobil: .........., e-mail ........................;

  5. receptoarele electrocasnice deteriorate sunt următoarele:

  ....................................................................

  6. valoarea estimată a prejudiciului provocat prin deteriorarea receptoarelor electrocasnice:

  .................................................................... (lei)

  7. data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului*) ..............

  8. alte menţiuni ....................................................... .

──────────

  *) În situaţia în care din motive obiective clientul casnic nu poate transmite cererea în termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale, acesta va transmite operatorului de reţea cererea pentru acordarea despăgubirilor la data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului care a dus la deteriorarea receptoarelor electrocasnice, anexând documentele care să justifice depăşirea termenului iniţial.

──────────

 

    Client casnic/Reprezentant client casnic

    Numele/prenumele ......................      Data: ........................

    BI/CI: seria ............ nr. .........

    Semnătura .............................
 

 

  ANEXA 6

 

la procedură

                PROCES-VERBAL

                de constatare

          Nr. ......... din data .............

  Operatorul de reţea ......., cu sediul în ......., adresa ........, codul fiscal ......., înscris la registrul comerţului cu nr. ........, reprezentat legal prin ......., având funcţia de ..........., analizând cererea de despăgubire a ......(client casnic)........, pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice la locul de consum din localitatea ......., str. ....... nr. ......., contract de reţea nr. ...... din ........, înregistrată sub nr. .......... la .....(operator de reţea),........, ca urmare a evenimentului produs în reţeaua electrică în data de .............. a constatat următoarele:

  a) ..........................................................................;

  b) receptoarele electrocasnice sesizate ca fiind deteriorate sunt următoarele:

 


┌────┬─────────────┬─────┬───────────┬────────────────┬───────────┬────────┬──────────┐
│Nr. │  Denumirea  │ Tip │   Anul         Anul       │ Preţ de   │Defect  │Observaţii│
│crt.│receptorului │     │fabricaţiei│achiziţionării*)│achiziţie*)│reclamat│         
    │electrocasnic│                                  (lei)                     
├────┼─────────────┼─────┼───────────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 1. │                                                                        
├────┼─────────────┼─────┼───────────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 2. │                                                                         
├────┼─────────────┼─────┼───────────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│ 3. │                                                                         
├────┼─────────────┼─────┼───────────┼────────────────┼───────────┼────────┼──────────┤
│....│                                                                         
└────┴─────────────┴─────┴───────────┴────────────────┴───────────┴────────┴──────────┘

 

──────────

  *) În cazul în care datele nu pot fi puse la dispoziţia operatorului de reţea la momentul încheierii procesului-verbal, acestea vor fi transmise de clientul casnic odată cu transmiterea documentelor justificative.

──────────

  c) observaţii: ..............................................................

 


    Reprezentant operator de reţea                Client casnic/Reprezentant client casnic
    Numele şi prenumele .......................   Numele şi prenumele ........................
    Funcţia: ..................................   Act de identitate seria ...... nr. .........
    Nr. legitimaţiei ..........................   Semnătura ...........................
    Semnătura .................................
 

 

  ANEXA 7.1

 

la procedură

                 ÎNŞTIINŢARE

          cu privire la acordarea despăgubirilor

  Către

  ................................................................

  (client casnic)

  Ca urmare a cererii dumneavoastră de despăgubire înregistrată cu nr. ............. la ......(operator de reţea)........., cu sediul în judeţul ........, localitatea .........., str. ........... nr. ....., bl. ..... cod fiscal ......, înscris la registrul comerţului cu nr. ........, reprezentat legal prin ........., având funcţia de ........., şi a verificării efectuate de operatorul de reţea în data de ......... la locul de consum din .....(adresa locului de consum unde s-a produs evenimentul)........., se confirmă că evenimentul care a avut loc în reţeaua electrică la data de ............. s-a produs din culpa ......(operator de reţea)..... şi a condus la deteriorarea receptoarelor electrocasnice menţionate în Procesul-verbal de constatare nr. ............. din data de .................................. .

  În consecinţă, în vederea stabilirii despăgubirilor ce trebuie acordate este necesar ca în termen de maximum 60 de zile lucrătoare*) de la primirea prezentei înştiinţări să transmiteţi la ....(operator de reţea)........, cu sediul în .........., adresa .........., următoarele documente justificative:

  a) documente de achiziţie: factură/chitanţă/bon fiscal sau, în lipsa acestora, o declaraţie pe propria răspundere cu privire la data achiziţiei receptorului electrocasnic deteriorat;

  b) documente aferente contravalorii reparaţiei receptoarelor electrocasnice deteriorate, respectiv: factură/chitanţă/bon fiscal sau, în cazul în care reparaţia nu este posibilă, atestarea din partea unui operator economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice că receptorul deteriorat nu mai poate fi reparat.

──────────

  *) Termenul de 60 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare în cazul în care .............(client casnic)....... dovedeşte cu documente justificative motivul întemeiat al nedepunerii documentelor în termenul iniţial.

──────────

  Reprezentant operator de reţea

  Numele şi prenumele ...............................

  Funcţia: ..........................................

  Semnătura .........................................


 

 

  ANEXA 7.2

 

la procedură

                  ÎNŞTIINŢARE

          cu privire la neacordarea despăgubirilor

  Către

  ...............................................................

  (client casnic)

  Ca urmare a cererii dumneavoastră de despăgubire înregistrată cu nr. ......... la ........(operator de reţea)....., cu sediul în judeţul ......., localitatea ......., str. ............ nr. ........, bl. ..... cod fiscal .........., înscris la registrul comerţului cu nr. ......., reprezentat legal prin ......., având funcţia de ........., şi a verificării efectuate de operatorul de reţea în data de ......... la locul de consum din ........(adresa locului de consum unde s-a produs evenimentul)..........., s-a constatat că deteriorarea receptoarelor electrocasnice menţionate în Procesul-verbal de constatare nr. .......... din data de ....... nu s-a produs din culpa ......(operator de reţea)........ şi nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru acordarea despăgubirilor*).

──────────

  *) În cazul în care între părţi există divergenţe privind rezultatul verificării efectuate de operatorul de reţea, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionare.

──────────

  Reprezentant operator de reţea

  Numele şi prenumele ......................................

  Funcţia: .................................................

  Semnătura ................................................


 

 

  ANEXA 8

 

la procedură

                PROCES-VERBAL

        pentru acordarea despăgubirilor clientului casnic

           Nr. ......... din data ...............

  Ca urmare a cererii de despăgubire a dnei/dlui .....(client casnic) ....., înregistrată cu nr. ....... la ..........(operator de reţea)........., cu sediul în judeţul ........., localitatea ........., str. ............. nr. ........, bl. ....., cod fiscal ......., înscris la registrul comerţului cu nr. ..........., reprezentat legal prin ........, având funcţia de .........., în baza Procesului-verbal de constatare nr. ........ din data de ............. şi a documentelor justificative prezentate de .......(client casnic)..............., stabileşte următoarele:

  1. cauza deteriorării receptoarelor electrocasnice: .....................;

  2. sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea despăgubirilor în valoare de: .............. (lei);

  3. observaţii: ...................................................................................

  Reprezentant operator de reţea

  Numele şi prenumele ......................................

  Funcţia: .................................................

  Semnătura ................................................ 

 

  ANEXA 9

 

la procedură

                   ETAPELE PROCESULUI

     în cazul în care contractul de reţea cu OR la care este racordat

     locul de consum este încheiat de furnizorul de energie electrică

                                ┌────────┐
                               │ START 
                               └───┬────┘
                                   │
                                   ▼
                 ┌──────────────────────────────────────────┐
                 │Deteriorare receptoare electrocasnice    
                 │ca efect al unor supratensiuni accidentale│
                 │produse în reţeaua electrică a OR        
                 └─────────────────┬────────────────────────┘
                                   │
                                   ▼
                 ┌──────────────────────────────────────────┐
                 │CC transmite la furnizor cererea de      
                 │despăgubire [anexa nr. 1 la procedură,   
                 │art. 8 alin. (1) şi (2) din  procedură]  
                 └─────────────────┬────────────────────────┘
                                   │    10 zile lucrătoare
                                   ▼
                 ┌──────────────────────────────────────────┐
                 │Furnizorul verifică îndeplinirea         
 ─┬──────────────┤condiţiilor de acordare a despăgubirilor 
  │              │[art. 8 alin. (3) şi (4) din  procedură] 
  │3 zile        └─────────────────┬────────────────────────┘
  │lucrătoare                     
  │                               
  │
  │                               .
  │                            .     .                  ┌─────────────────────────────┐
  │                         .   Sunt    .               │Furnizorul informează CC cu 
  │                      .  îndeplinite    .            │privire la neîndeplinirea   
  │                   . condiţiile conform    .    NU   │condiţiilor de acordare a    ├──────────┐
  │                 .  art. 6 lit. d) sau e)   . ──────►│despăgubirilor [art. 8 alin. │         
  │                   .    din procedură?    .          │(3) din procedură]                    
  │                      .                .             └─────────────────────────────┘         
  │                         .          .                                                         
  │                            .     .                                           3 zile         
  │                               .                                          lucrătoare         
  │                               │DA                                                            
  │                                                                                            
  │                                                                                            
  │              ┌──────────────────────────────────────────┐                                   
  ▼              │Furnizorul transmite cererea la OR                                           
 ─┬──────────────┤[art. 8 alin. (4) din procedură]                                              
  │              └────────────────┬─────────────────────────┘                                   
  │10                                                                                          
  │zile                                                                                        
  │lucrătoare    ┌──────────────────────────────────────────┐                                   
  │              │OR efectuează verificarea la locul de                                         
  │              │consum şi întocmeşte procesul-verbal de                                      
  │              │constatare [anexa nr. 2 la procedură,                                        
  │              │art. 9 alin. (1) şi (2) din procedură]                                       
  │              └────────────────┬─────────────────────────┘                                   
  │                                                                                            
  │                                                                                            
  │                               .                                                             
  │                            .     .                  ┌─────────────────────────────┐         
  │                         .           .               │OR înştiinţează furnizorul cu│         
  ▼                      .    OR acordă    .     NU     │privire la neacordarea                
 ─────────────────────.    despăgubiri CC?    .────────►│despăgubirilor CC [anexa              
                        .                   .           │nr. 3.2 art. 9 alin. (3) din │         
                           .             .              │procedură]                            
                              .       .                 └──────────────┬──────────────┘         
                                  .                     3 zile                                 
                                  │                       lucrătoare                           
                                  │DA                                 (3)                       
                                  ▼                                                             (2)
                                 (1)                                                           
                                                                       │                        
                                  │                                                            
                                  ▼                                                            
                 ┌──────────────────────────────────────────┐                                  
                 │OR înştiinţează furnizorul cu privire la                                    
                 │acordarea despăgubirilor CC [anexa nr.                                      
                 │3.1 la procedură, art. 9 alin. (3) din                                      
                 │procedură]                                                                  
                 └─────────────────┬────────────────────────┘                                  
                 3 zile                                                                       
                 lucrătoare                                                                   
                 ┌──────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐    
                 │Furnizorul transmite CC înştiinţarea      │ │Furnizorul transmite CC         
                 │privind acordarea despăgubirilor          │ │înştiinţarea cu privire la      
                 │[anexa nr. 3.1 la procedură, art. 9 alin. │ │neîndeplinirea condiţiilor      
                 │(4) din procedură]                        │ │de acordare a despăgubirilor│    
                 └─────────────────┬────────────────────────┘ │[anexa nr. 3.2 la procedură │    
                 3 zile                                      │art. 9 alin. (4) din            
                 lucrătoare                                  │procedură ]                     
                 ┌──────────────────────────────────────────┐ └────────┬───────────────────┘    
                 │CC transmite documentele justificative la │                                  
                 │furnizor [art. 9 alin. (5) din procedură] │          │3 zile                  
                 └─────────────────┬────────────────────────┘          │lucrătoare              
                  60 zile                                                                     
                  lucrătoare                                                                   
                                   ▼                                                           
                 ┌──────────────────────────────────────────┐                                  
                 │Furnizorul transmite la OR documentele                                      
                 │justificative primite de la CC [art. 9                                      
                 │alin. (5) din procedură]                                                     
                 └─────────────────┬────────────────────────┘                                  
                 3 zile                                                                       
                 lucrătoare                                                                   
                 ┌──────────────────────────────────────────┐                                  
                 │OR primeşte şi verifică documentele                                         
                 │stabileşte valoarea despăgubirilor,                                         
                 │întocmeşte şi transmite la furnizor                                         
                 │procesul-verbal [anexa nr. 4 la procedură │                                  
                 │art. 9 alin. (6) din procedură]                                             
                 └─────────────────┬────────────────────────┘                                  
                 5 zile                                                                       
                 lucrătoare                                                                   
                 ┌──────────────────────────────────────────┐                                   
                 │Furnizorul primeşte procesul-verbal şi                                      
                 │efectuează plata către CC [anexa nr. 4 la │                                  
                 │procedură, art. 9 alin (7) din procedură] │                                  
                 └─────────────────┬────────────────────────┘                                  
                                   │                                                           
                                   │                                                           
                                   ▼                                                           
                                ┌──────┐◄──────────────────────────────┘                        
                                │ STOP │                                                        
                                └──────┘                                                        
                                   ▲                                                            
                                   └─────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
  ANEXA 10

 

la procedură

      Etapele procesului în cazul în care contractul de reţea cu OR

        la care este racordat locul de consum este încheiat de CC

 


                               ┌────────┐
                               │ START 
                               └───┬────┘
                                   │
                                   ▼
                 ┌──────────────────────────────────────────┐
                 │   Deteriorare receptoare electrocasnice 
                 │ca efect al unor supratensiuni accidentale│
                 │    produse în reţeaua electrică a OR    
                 └─────────────────┬────────────────────────┘
                                   │
                                   ▼
                 ┌──────────────────────────────────────────┐
                 │CC transmite la OR cererea de despăgubire │
                 │   [anexa nr. 5 la procedură, art. 10    
                 │     alin. (1) şi (2) din procedură]     
                 └─────────────────┬────────────────────────┘
                 10 zile lucrătoare│
                                   ▼
                 ┌──────────────────────────────────────────┐
                 │   OR verifică îndeplinirea condiţiilor  
 ─┬──────────────┤       de acordare a despăgubirilor      
  │                   [art. 10 alin. (3) din procedură]   
  │10 zile       └─────────────────┬────────────────────────┘
  │lucrătoare                     
  │                               
  │
  │                               .
  │                            .     .                  ┌─────────────────────────────┐
  │                         .   Sunt    .                   OR informează CC cu     
  │                      .  îndeplinite    .              privire la neîndeplinirea 
  │                   . condiţiile conform    .    NU     condiţiilor de acordare a  ├──────────┐
  │                 .  art. 6 lit. d) sau e)   . ──────►│   despăgubirilor [art. 10            
  │                   .    din procedură?    .             alin. (3) din procedură]           
  │                      .                .             └─────────────────────────────┘         
  │                         .          .                                                        
  │                            .     .                                                    3 zile │
  │                               .                                                   lucrătoare │
  │                               │DA                                                           
  │                                                                                            
  │                                                                                            
  │              ┌──────────────────────────────────────────┐                                    
  ▼                 OR efectuează verificarea la locul de                                     
 ─┬──────────────┤ consum şi întocmeşte procesul-verbal de                                     
  │                 constatare [anexa nr. 6 la procedură,                                     
  │                art. 11 alin. (1) şi (2) din procedură] │                                   
  │              └────────────────┬─────────────────────────┘                                    
  │3                                                                                           
  │zile                                                                                        
  │lucrătoare                                                                                    
  │                               .                                                             
  │                            .     .                  ┌─────────────────────────────┐         
  │                         .           .               │OR transmite CC înştiinţarea │         
  │                      .    OR acordă    .     NU     │cu privire la neîndeplinirea │         
  │                   .    despăgubiri CC?    .────────►│  condiţiilor de acordare a           
  │                     .                   .             despăgubirilor [anexa nr.           
  │                        .             .                7.2 la procedură, art. 11           
  │                          .          .                  alin. (3) din procedură]           
  │                           .       .                 └──────────────┬──────────────┘         
  │                               .                     3 zile                                  
  │                                                      lucrătoare                           
  │                               │DA                                                          
  │                                                                                           
  │              ┌──────────────────────────────────────────┐                                  
  │                  OR înştiinţează CC cu privire la                                        
  │                acordarea despăgubirilor [anexa nr. 7.1 │                                  
  │                 la procedură, art. 11 alin. (3) din                                      
  │                             procedură]                                                   
  │              └─────────────────┬────────────────────────┘                                  
  │                                                                                           
  ▼                                                                   └───────┐                
 ────────────────┬──────────────────────────────────────────┐                                  
                 │CC transmite documentele justificative la │                                  
                 │                 OR                                                         
                 │    [art. 11 alin. (4) din procedură]                                       
                 └─────────────────┬────────────────────────┘                                  
                 60 zile                                                                      
                 lucrătoare                                                                   
                     ┌─────────────┘                                                           
                     │                                                                         
                     ▼                                                                         
┌────────────────────────────────────┐                                                         
│OR primeşte şi verifică documentele,│5 zile      ┌───────────────────┐                        
│stabileşte valoarea despăgubirilor, │lucrătoare  │OR efectuează plata│      ┌──────┐           
│întocmeşte şi transmite CC procesul-├───────────►│către CC [art. 11  ├─────►│ STOP │◄───────────┘
│verbal                                          │alin. (6) din            └──────┘
│[anexa nr. 8 la procedură, art. 11              │procedură]        
│alin. (5) din procedură]                        └───────────────────┘
└────────────────────────────────────┘                 ----